Автору

 

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ

1. Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті, які не повинні бути стислими (в сенсі охоплення зацікавленої аудиторії).

2. На останній сторінці статті має міститися підтвердження оригінальності дослідження, засвідчене підписами авторів (у сканованому форматі), такого змісту:

Я(ми) ПІБ, автор(и) наукової статті "назва статті" засвідчую(ємо), що вона презентує самостійно проведене дослідження і не містить плагіату.

Гарантую, що стаття ніде раніше не публікувалася і не подана до інших видань.

3. Загальний обсяг статті повинен становити 7–13 сторінок (формат А4, гарнітура “Times New Roman”, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5 (списки літератури – через 1,0 інтервал); параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків, абзацний відступ – 1,25 см).

4. Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: таблиці – у редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі Microsoft Excel або Microsoft Graph; рисунки – у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; формули – у редакторі формул.

5. Стаття має бути структурована за такими елементами і в такому порядку:

– УДК;

– ПІБ автора (співавторів), науковий ступінь, місце роботи (англійською мовою – вказувати тільки ту частину назви організації, що стосується до поняття юридичної особи, не зазначати назви кафедри, лабораторії, іншого структурного підрозділу всередині організації; обов’язково вказати поштову адресу (з індексом) організації, де працює автор), особистий e-mail автора, назва статті, анотація, ключові слова;

анотація українською мовою (не менше 600 знаків);

ключові слова українською мовою (5–10 слів);

(ВСЕ окремими блоками українською, російською та англійською мовами);

– постановка проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями);

– аналіз останніх досліджень і публікацій (у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор; тут треба виділити невирішені раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття);

– мета статті (має узгоджуватися з анотацією);

матеріал і методика дослідження;

– основні результати дослідження (з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

– висновки (підсумки дослідження, пропозиції автора і перспективи подальших досліджень у цьому напрямі; висновки мають відповідати меті та узгоджуватися з анотацією);

список літератури має включати не менше восьми джерел за останні 5–10 років, із них не менше 3 джерел авторів далекого зарубіжжя;

список літератури (references).

Зразок references:

Nazarenko, M.M., Vashhenko, V.V. (2015). Depresija pid dijeju dejakyh himichnyh mutageniv na prykladi pshenyci ozymoi' [Depression under the influence of some chemical mutagens on the example of winter wheat]. Visnyk Dnipropetrovs'kogo derzhavnogo agrarno-ekonomichnogo universytetu [Bulletin of Dnipropetrovsk state agrarian-economic University], no. 3(37), pp. 17-24.

анотація російською мовою (не менше 600 знаків) має включати назву статті, прізвище, ініціали автора, ключові слова;

– анотація англійською мовою (abstract) має бути складена відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз, обсягом не менше двох сторінок (5000 знаків), має містити назву статті, прізвище, ініціали автора, ключові слова – з обов’язковим представленням її мовою оригіналу та зазначенням прізвища, посади та підпису фахівця, який відповідає за якість перекладу. Анотація у вартість публікації статті не входить.

Іноземні прізвища в тексті подаються мовою оригіналу.

6. Посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими (подаються в тексті у хронологічному порядку (не за абеткою) цифрою у квадратних дужках і розміщуються в порядку цитування чи згадування; література – у кінці статті.

7. Список літератури подається мовою оригіналу, оформлюється відповідно до українського стандарту бібліографічного опису згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

 

ДО СТАТТІ ДОДАЮТЬСЯ

1. МЕТАДАНІ на трьох мовах – англійській, українській та російській:

– прізвище, ім’я, по-батькові автора (-ів);

– назва статті;

– анотація обсягом не менше 600 знаків;

– ключові слова та словосполучення – від 5 до 10;

 – вчений ступінь і вчене звання автора (-ів);

– місце роботи та посада кожного з авторів;

– адреса електронної пошти.

Важливо: назва файла зі статтею – прізвища авторів; назва файла з МЕТАДАНИМИ – прізвища авторів зі словом "метадані"; в темі листа обов'язково вказувати прізвища авторів.